Regulamin

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez spółkę cywilną Strefa Diety oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego, pod adresem strefadiety.com

Świadczącym usługi i właścicielem marki Strefa Diety s.c. jest firma Strefa Diety Spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 17/19 lokal 133, NIP: 521-372-13-06, REGON: 363592232, numer konta 76 1050 1894 1000 0092 2171 5734 , zwany dalej „Usługodawcą” lub „Sprzedającym”. ,
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 575 697 056 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@strefadiety.com


 

§2 DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

3. Usługi - przygotowanie i dostarczanie przez firmę Strefa Diety posiłków w ramach cateringu dietetycznego

4. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.strefadiety.com za pośrednictwem którego Klient może zakupić usługi cateringu dietetycznego.

5. Strona – Usługodawca i Klient.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


 

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów:

1. Dieta standard w wersji 1200, 1500, 1700, 2000, 2500 kcal
2. Dieta wege w wersji 1200, 1500, 1700 kcal
3. Dieta sport w wersji 3000 kcal
4. Dieta bezglutenowa w wersji 1200, 1500, 1700, 2000 kcal
5. Dieta sokowa BE JUICY

2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości , umieszczonym w opakowaniu zbiorczym - papierowej torbie. Pojemniki są przystosowane do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych.

3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Strefa Diety („Cennik”), dostępnym pod adresem www.strefadiety.com (zakładka „Cennik”). Wszystkie ceny prezentowane w zakładce "Cennik" są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).


 


§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie Usług są przyjmowane:

- poprzez stronę internetową www.strefadiety.com, wybierając jedną z opcji usługi, lub 
- telefonicznie: pod nr tel. +48 575 697 056, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17:00, lub
- poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem www.strefadiety.com (zakładka "Kontakt") dostępny przez 24h na dobę, lub
- mailowo, pod adresem biuro@strefadiety.com

2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, wybrany Wariant, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenie do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.

4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 17.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 17.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Strefę Diety na stronie internetowej pod adresem: www.strefadiety.com, jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

5. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Strefę Diety o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

6. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Strefę Diety zapewnienia, że świadczone przez Strefę Diety Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.


 

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na dwa dni robocze przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

a. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu rachunek bankowy
b. za pośrednictwem udostępnionego przez Strefę Diety na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)
c. gotówką u dostawcy, przy dostawie pierwszego zestawu; płatność należy uregulować za cały okres zamówienia. W przypadku nie opłacenia całkowitej kwoty zamówienia, dalsze dostawy zestawów nie będą realizowane.

2. Za dzień płatności uważany jest:

1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Strefy Diety kwotą należności za dane Zamówienie
2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) powyżej: dzień otrzymania przez Strefę Diety potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) powyżej albo – jeśli Strefa Diety otrzyma takie potwierdzenie po godz. 15:00 danego dnia lub w dzień wolny od pracy – następujący po nim pierwszy dzień roboczy.

3. Strefa Diety uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Strefę Diety za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Strefy Diety) kwotą należności.


 

§6 DOSTAWA

1. Dostawa Zamówienia w dni powszednie odbywa się codziennie w godzinach 4:00 - 9:00, dostawy weekendowe realizowane są w soboty w godzinach 6:00 - 9:00.

2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, Strefa Diety dostarczy Zamówienie ponownie w innym, wskazanym przez Klienta przedziale godzinowym tego samego dnia lub pod inny, wskazany przez Klienta adres, za jednorazowym wynagrodzeniem 15 zł., płatnym na podstawie wystawionego przez Strefę Diety w ciągu 3 dni rachunku.

3. W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną brakiem możliwości doręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

4. Na życzenie klienta, istnieje możliwość pozostawienia Zamówienia w wybranym
przez klienta miejscu (pod drzwiami mieszkania, w recepcji itp.), bez osobistego odbioru przez Zamawiającego. Za zaginięcie takiego Zamówienia Strefa Diety nie ponosi odpowiedzialności.


 

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Strefy Diety wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 15: 00 2 dni robocze przed planowaną datą Zamówienia.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Strefę Diety telefonicznie pod nr tel. 48 +48 575 697 056 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@strefadiety.com

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

5 .W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Strefy Diety) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.


 

§8 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 575 697 056 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@strefadiety.com

3. Reklamację uważa się za złożoną:

a. w przypadku, gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Strefy Diety, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej
b. w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8: 00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego. Strefa Diety niezwłocznie poinformuje klienta o ewentualnej możliwości wymiany reklamowanego produktu.

5. W razie stwierdzenia przez Strefę Diety, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Strefa Diety poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Strefy Diety, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Strefie Diety należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Strefy Diety.


 

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest Strefa Diety Spółka Cywilna, z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 17/19 lokal 133, NIP: 521-372-13-06, REGON: 363592232. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem cateringu Strefa Diety. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

 

Ostatnio przeglądane